இளைஞரணி தலைவர்

டாக்டர் கி. ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி – ஆளுமைக் குறிப்பு

பதிவுகள்
s2 570 Views
 • Shyamkrihna

  டாக்டர் கி. ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி

 • Dr Shyam Krishnasamy
 • Dr Shyam Krishnasamy
 • Dr Shyam Krishnasamy
 • Dr Shyam Krishnasamy
 • டாக்டர் ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி

  டாக்டர் ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி

 • டாக்டர் ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி

  டாக்டர் ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி

 • டாக்டர் ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி

  டாக்டர் ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி

 • Dr-K-Krishnasamy

  டாக்டர் ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி

 • டாக்டர் ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி

  டாக்டர் ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி

 • Shyamkrihna

  டாக்டர் கி. ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி

 • Dr Shyam Krishnasamy
 • Dr Shyam Krishnasamy
 • Dr Shyam Krishnasamy
 • Dr Shyam Krishnasamy
 • டாக்டர் ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி

  டாக்டர் ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி

 • டாக்டர் ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி

  டாக்டர் ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி

 • டாக்டர் ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி

  டாக்டர் ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி

 • Dr-K-Krishnasamy

  டாக்டர் ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி

 • டாக்டர் ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி

  டாக்டர் ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி

Published: 14 Jan 2023

பெயர் : டாக்டர் கி. ஷியாம் கிருஷ்ணசாமி எம்.பி..பி.எஸ்., எம்.எஸ்.,

பெற்றோர் :

டாக்டர் க. கிருஷ்ணசாமி, எம்.பி.பி.எஸ்., எம்.டி.,

டாக்டர் வி.வி. சந்திரிகா கிருஷ்ணசாமி, பி.எஸ்.சி., எம்.பி.பி.எஸ்.,

பிறந்த நாள் : ஏப்ரல் 14

இடம் :திருமூர்த்தி நகர், குனியமுத்துர், கோயம்பத்தூர் – 641008

தற்போதைய இருப்பிடம்

எண்: 22, பழைய எண்: 39 பொதிகை இல்லம்
திருமூர்த்தி நகர், குனியமுத்துர் (அஞ்சல்)
கோயம்பத்தூர் – 641008

கல்வி

1. இளநிலை மருத்துவம் (எம்.பி..பி.எஸ்.)

2. முதுநிலை அறுவை சிகிச்சை (எம்.எஸ்.)

திருமணம் : டாக்டர் ஜி. சமீரா ஷியாம் எம்.பி..பி.எஸ்., எம்.டி.,

பின்தொடர..  முகநூல் | ட்விட்டர்